Έργο στην Αγία Μαρίνα Αττικής

Έτος: 2017

Πρόκειται για την αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης χωμάτινων όγκων, το οποίο είχε υποστεί σημαντικές βλάβες με την πάροδο των ετών (φαινόμενο ενανθράκωσης σκυροδέματος).

Η μεθοδολογία αποκατάστασης που επιλέχθηκε, περιελάμβανε τη χρήση ενέματος πολύ υψηλής αντοχής (τσιμεντοκονίαμα), το οποίο διοχετεύτηκε στο εσωτερικό του τοιχίου με τη μεθοδολογία της τσιμεντένεσης.

Το ενέσιμο υλικό εισήχθη σταδιακά, διότι οι υδροστατικές πιέσεις που αναπτύσσονταν ήτανε τεράστιες. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε να πληρωθούν όλα τα κενά στο εσωτερικό του τοιχίου.

Οι οπλισμοί του τοιχίου οι οποίοι είχαν αποκαλυφθεί, αφού επεξεργάστηκαν με την σωστή μεθοδολογία (καθαρισμός, βαφή με αντιοξειδωτικό υλικό), καλύφθηκαν με τη χρήση κατάλληλου τσιμεντοκονιάματος.